REGULAMIN KONKURSU WOKALNO – AKTORSKIEGO ONLINE
  „Patriotyczna Nuta”

Organizator

Organizator:
Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska
tel. +48 667 244 447
NIP 579 220 36 77, REGON 380325650
e-mail: mobilnaszkolababadu@gmail.com
e-mail: patriotycznanuta@gmail.com

Adresat:
Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe oraz wychowankowie klubów
wojskowych i placówek kulturalnych w całej Polsce.

Słowem wstępu

Drodzy wokaliści, aktorzy, recytatorzy, akompaniatorzy, opiekunowie oraz rodzice!
Zapraszamy Was do spotkania z nami już po raz siódmy! Jak zawsze staramy się dać Wam szansę na to,

abyście mogli sprawdzić się w tym, w czym jesteście najlepsi.

Tak jak dotychczas jesteśmy niezmiernie dumni, że krzewienie polskiej kultury i pamięć o tak ważnych
i trudnych dla nas sprawach i tematach nie odchodzą w zapomnienie, a są wciąż kultywowane

przez Was w najpiękniejszy ze sposobów!

Jak każdej edycji przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji i niespodzianek!
W tym roku otwieramy zupełnie nową kategorię! Będzie nią kategoria FOLKLOR.
Śpiewanie polskiego folkloru jest jedną z najpiękniejszych form kultywowania naszej rodzimej kultury,
muzyka ludowa jest bowiem niezwykle ważnym elementem naszej historii i tożsamości narodowej,
dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie pielęgnować i promować te wartości.
Po więcej informacji związanych z nową kategorią zapraszamy do dalszej części regulaminu.
Zostaje z nami NAGRODA PUBLICZNOŚCI, na którą pozwala nam etap online.

Kolejną zmianą jest pożegnanie z kategorią TEATRY.

Życzymy Wam wszystkim powodzenia i inspirującej pracy nad Waszymi projektami.
Mamy nadzieję, że tak jak my już nie możecie się doczekać spotkania z nami.

Pozdrawiamy!

Wasi Organizatorzy

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin i miejsce wydarzenia:
1. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 03.10. do 05.10.2024 r.
2. Konkurs składa się z pięciu etapów:
• I etap – przyjmowanie zgłoszeń – od 01.05. do 17.06.2024 r.
• II etap – przesłuchania online oraz publikacja nadesłanych prezentacji na kanale Konkursu
https://www.youtube.com/PatriotycznaNuta-Festiwal
• III etap – publikacja listy osób zakwalifikowanych do Finału Konkursu – do 14.07.2024 r.
na stronie: https://www.patriotycznanuta.p/l oraz fanpage’u Konkursu
https://www.facebook.com/patriotycznanuta/
• IV etap – przesłuchania konkursowe na żywo — 03.-04.10.2024 r.
• V etap – ogłoszenie wyników podczas Koncertu Galowego — 05.10.2024 r.
3. Przesłuchania konkursowe IV etapu odbędą się w Malborku w dniach 03.10-04.10.2024 r.
4. V etap – Koncert Galowy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Aktorskiego
„Patriotyczna Nuta” odbędzie się 5 października 2024 r. w Malborku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji przesłuchań i Koncertu
finałowego konkursu.

Cele konkursu:
– stwarzanie warunków do rozwoju i czynnego uczestnictwa w kulturze,
– rozbudzanie i utrwalanie postawy patriotycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
– rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej,
– popularyzacja polskiego folkloru,
– doskonalenie umiejętności recytatorskich,
– promowanie piosenki i poezji jako form nauki,
– umiejętność autoprezentacji i promowania własnego talentu w sieci,
– tworzenie nowych form patriotyzmu oraz ich rozpowszechniania.

§ 2 KATEGORIE

Zmagania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:

A – SOLIŚCI – WOKALIŚCI w grupach wiekowych:
• 7 – 9 lat
• 10 – 13 lat
• 14 – 17 lat
• 18 + (open)

B – ZESPOŁY WOKALNE w grupach wiekowych:
• 7 – 12 lat
• 13 – 17 lat
• 18 + (open)

C – RECYTACJA w grupach wiekowych:
• 10 – 13 lat
• 14 – 17 lat
• 18 lat + (open)

E – TWÓRCA w podkategoriach:
– Twórca TEKSTU
– Twórca MUZYKI
– Twórca TELEDYSKU

D – FOLKLOR w grupach wiekowych:
• do 17 lat włącznie
• 18 lat + (open)

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA

Warunki Ogólne

1. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszenia oraz terminowa wpłata opłaty festiwalowej na konto Organizatora Konkursu.

2. Uczestnik Festiwalu może wziąć udział w kilku kategoriach równocześnie. Do każdej kategorii
należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.

3. Uczestnicy wszystkich kategorii prezentują dwa utwory w języku polskim, z czego jeden
obowiązkowo powinien dotyczyć tematyki patriotycznej.
Wyjątkiem jest kategoria TWÓRCA – autorzy przygotowują jedną prezentację o treści patriotycznej.
W kategorii TWÓRCA Teledysku utwór nie musi być autorski.

4. Łączny czas prezentacji nie powinien zajmować więcej niż 10 minut.

5. Organizator zastrzega sobie ograniczenie przyjętych zgłoszeń w liczbie 1000.
O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data przesłania zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej.

6. Gotowe nagrania uczestników, po uprzednim wysłaniu karty zgłoszenia i opłacie
festiwalowej nie mogą być przesłane w terminie późniejszym, niż 17.06.2024 (poniedziałek) –
zgłoszenie udziału nie wymaga równoległego wysłania prezentacji konkursowej.

7. Wytyczne dotyczące nagrań konkursowych:
– materiał wideo powinien być nagrany W POZIOMIE, w rozdzielczości maksymalnej
1920×1080 pikseli, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov,
– nagranie konkursowe nagrywane jest NA ŻYWO, z jednego ujęcia,
– niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post produkcji,
– przesyłanie nagrań odbywa się poprzez platformę streamingową, np. wetransfer.com,
dropbox.com/pl, czy google.com/drive,
– w każdej kategorii dopuszcza się użycie mikrofonu.

8. KARTY ZGŁOSZENIA oraz nagrane prezentacje przyjmowane będą w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17.06.2024 r. (poniedziałek) włącznie.

9. Zasady płatności:
– dla kategorii SOLISTA-WOKALISTA, RECYTACJA, TWÓRCA:
70 zł – dla uczestników VI OKWA “Patriotyczna Nuta”,
90 zł – płatne do 26.05.2024 (niedziela),
110 zł – płatne do 17.06.2024 (poniedziałek),

– dla kategorii ZESPOŁY WOKALNE, FOLKLOR:
do 6 osób włącznie – 150 zł,
powyżej 6 osób – 200 zł,

na konto: Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska
nr konta: Santander Bank 09109010980000000136501596
w tytule przelewu należy wpisać numer startowy otrzymany na maila po wypełnieniu formularza.

10. Termin uregulowania płatności następuje do 7 dni od daty wysłania formularza
zgłoszeniowego. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym
Organizatora. Wszystkie koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w całości pokrywają uczestnicy
lub placówki delegujące. Organizator wystawia rachunek wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez
formularz kontaktowy na stronie konkursu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych
w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług
(zaksięgowana opłata na koncie Organizatora).

11. Ocena zmagań konkursowych zależy od decyzji Jury, Jest ona ostateczna i wiążąca
dla organizatora.

12. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej festiwalu oraz fanpage’u
na Facebook’u – Ogólnopolski Festiwal Sztuki o „Patriotyczną Nutę”:
https://patriotycznanuta.wixsite.com/2022
https://www.facebook.com/patriotycznanuta/
https://www.instagram.com/patriotycznanuta/

13. Warunkiem uczestnictwa osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich jest prawidłowe
wypełnienie, podpisanie i przesłanie na maila Konkursu skanów wszystkich OŚWIADCZEŃ I ZGÓD
do pobrania pod linkami:
– Oświadczenie – Akceptacja Regulaminu: https://acesse.one/oswiadczenie-regulamin-viiokwa
– Oświadczenie – Prawa Autorskie: https://acesse.one/oswiadczenie-prawaautorskie-viiokwa
– Zgoda – Dane Osobowe: https://l1nk.dev/zgoda-daneosobowe-viiokwa
– Zgoda – Wizerunek: https://acesse.one/zgoda-wizerunek-viiokwa

Warunki Szczegółowe

1. Grupę wiekową uczestnika w kategorii SOLISTA-WOKALISTA oraz RECYTACJA określamy
na podstawie jego roku urodzenia. np. osobę kończącą 14 lat w grudniu bieżącego roku zgłaszamy do
grupy wiekowej 14-17 lat.

2. Grupę wiekową w kategorii ZESPÓŁ WOKALNY oraz FOLKLOR określamy na podstawie
najstarszego członka zespołu. Wiek akompaniatorów nie jest brany pod uwagę.

3. Kategoria TWÓRCA dzieli się na 3 podkategorie – TEKST, MUZYKA i TELEDYSK. Nie ma podziału
ze względu na wiek.

4. Piosenki w kategoriach SOLISTA-WOKALISTA, ZESPOŁY WOKALNE oraz FOLKLOR mogą zostać
wykonane zarówno przy akompaniamencie instrumentalnym „na żywo”, jak i z podkładem
muzycznym.

5. W kategorii ZESPOŁY WOKALNE liczba wokalistów powinna mieścić się między 2,
a 12 osobami. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zespołu o liczbie osób większej, niż
opisana w regulaminie.

6. W nowej kategorii FOLKLOR – liczba uczestników prezentacji powinna mieścić się między 2,
a 12 wokalistami. Zespołowi może towarzyszyć kapela ludowa.

7. W kategorii ZESPOŁY WOKALNE i FOLKLOR zespołom nie mogą towarzyszyć chórki nagrane
w podkładzie.

8. W kategorii RECYTACJA uczestnicy prezentują wiersz i fragment prozy.

9. Zmiana repertuaru po zakwalifikowaniu się do ostatniego etapu nie będzie możliwa.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu / opiekunowie artystyczni / rodzice lub opiekunowie prawni przesyłają
kartę zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://www.patriotycznanuta.pl/
Po poprawnym przesłaniu formularza otrzymują państwo drogą mailową numer startowy uczestnika.
2. Opłata startowa – w tytule przelewu proszę wpisać numer startowy uczestnika.
3. Każda prezentacja zostanie zamieszczona na festiwalowym kanale youtube.
4. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
5. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń Jury powołane przez organizatora wyłoni Finalistów, którzy
w dniach 03-05.10.2024 wystąpią w Malborku w ostatnim etapie Festiwalu.

§ 5 KRYTERIA OCENY

I. dykcja i poprawność językowa;
II. emisja głosu, intonacja, czystość dźwięku;
III. dobór repertuaru do wieku uczestnika;
IV. indywidualne podejście do interpretacji utworu;
V. ogólny wyraz artystyczny;
VI. realizacja nagrania.

§ 6 NAGRODY

wzięcie udziału w Finałach VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Aktorskiego
„Patriotyczna Nuta”;
 organizator dla wszystkich uczestników przewiduje e-wirtualne dyplomy za udział;
 organizator przyznaje NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla wykonawcy, który zbierze największą
ilość głosów (like’ów) pod swoim filmem konkursowym na festiwalowym kanale youtube;
 każdy uczestnik konkursu ma możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących
Finałom;
 patroni i sponsorzy mogą ufundować nagrody specjalne.

§ 7 DODATKOWE INFORMACJE

✔ Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt lub na koszt instytucji delegującej;
✔ Decyzja przyznawania nagród przez Jury nie podlega dyskusji;
✔ Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury;
✔ Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników
zakwalifikowanych do udziału w przesłuchaniach oraz Gali Finałowej.
✔ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu oraz odwołania
Konkursu bez podawania przyczyny;

✔ Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia
z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej;
✔ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek
nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika;
✔ Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie wyraża zgodę na publikację na
kanale youtube.com/PatriotycznaNuta-Festiwal oraz na stronie facebook.com/patriotycznanuta
nadesłanego filmu wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym;
✔ Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę nim
określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej
wygranej;
✔ Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail
patriotycznanuta@gmail.com wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści
wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz numer startowy używany w Konkursie.
Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do
jakiejkolwiek Nagrody.
✔ Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą
przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji. Organizator będzie przechowywał
dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je
przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
✔ W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu
przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
✔ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez
Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika

Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem. Dane osobowe Uczestników
Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

§ 8 DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące przetwarzaniach danych osobowych:
1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Mobilna Szkoła BABADU przy
ul. Westerplatte 16/1A, tel.: 667-244-447, mail: mobilnaszkolababadu@gmail.com.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub na adres
e-mail: patriotycznanuta@gmail.com.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia
i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Aktorskiego „Patriotyczna Nuta”.
5. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie:
• dane osobowe niepełnoletniego Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia,
wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy)
• dane osobowe pełnoletniego Uczestnika konkursu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia,
wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy), dane teleadresowe do kontaktu (e-mail i nr
telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty startowej)
• dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię
i nazwisko, dane teleadresowe do kontaktu (e-mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata
opłaty wpisowej);
• dane osobowe nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego został
wykonany utwór, takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe do kontaktu (e-mail i nr
telefonu);
6. W przypadku podania przez Państwa adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu mogą one
zostać wykorzystane przez organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych
z organizacją Festiwalu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane, i bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursu.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu, rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciela/opiekuna
artystycznego będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat licząc od roku
następnego po zakończeniu Konkursu.
9. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku
z ogłoszeniem wyników Konkursu i rozdania nagród oraz promocji Konkursu na stronie internetowej
Konkursu oraz na stronach internetowych Mobilnej Szkoły BABADU, podczas organizowanych przez
dyrektora artystycznego Konkursu wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych
osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wizerunku – zdjęcia lub filmu konkursowego) oraz
na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube
i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu
wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa, dostawcy rozwiązań i asysty
technicznych IT, operator pocztowy oraz fundatorom w celu dopełnienia wymogów formalnych
ufundowania i realizacji wypłat nagród).
11. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
12. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści danych, otrzymywania ich kopii, ich
sprostowania, jeżeli są błędne lub nieaktualne, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie.
13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PDF

PRZYDATNE INFORMACJE

1. Przygotuj swoje dane:

  • e-mail do kontaktu
  • nazwę uczestnika/-ów zespołu (w przypadku zespołu)
  • dane jednostki delegującej, nazwa i adres (nie dotyczy osoby prywatnej)
  • imię i nazwisko instruktora/nauczyciela, numer telefonu i kontakt mailowy

2. Przygotuj tytuły dwóch utworów, a także autorów muzyki i słów lub wykonawców oryginalnych piosenek

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać:

  • porzez stronę FACEBOOK
  • e-mail: patriotycznanuta@gmail.com

Dla kogo jest Festiwal? Kategorie konkursu on-line

SOLISTA – WOKALISTA | DUETY | ZESPOŁY WOKALNE | RECYTATORZY | TWÓRCY MUZYKI, SŁÓW, TELEDYSKÓW

Pin It on Pinterest

Share This